VisitAarhusregionen
Meet Me In The Aarhus Region

VisitAarhus Media Centre

Download Press Images from the Aarhus area.

See terms below.

See terms of usage on VisitAarhus Media Center below

Se vilkår for brug af pressebilleder på billeder.visitaarhusregionen.dk nedenfor.

Unten Sehen Sie die Nutzungsbedingungen für Material von VisitAarhus Media Center

English

Terms of usage on images.visitaarhusregion.com

Conditions for use of material from images.visitaarhusregion.com

We hereby grant a gratuitous non-exclusive right of use for the material.

The material may only be used in connection with the promotion of Aarhus and the Aarhus Region as a visit destination, including promotion in all written media, Danish as well as foreign (e.g. advertisements, brochures, magazines, newspapers), in all electronic and digital media and on the Internet.

The right of use for the material of images.visitaarhusregion.com may not be transferred to a third party.

The material may only be cropped and adjusted with due regard to the photographer’s copyright as laid down in section 3 of the Danish Copyright Act.

Basically, the photographer’s name shall always be stated against the material used (or in the colophon). But in cases where this is not possible for technical or esthetic reasons or in cases where it is not usual practice to state the photographer’s name, this condition shall not apply.

The material may not be used in an offensive way or in an offensive context. By way of example, it is considered offensive if a photo appears with products sold with a view of profit (i.a. posters, postcards, maps, games, key rings and the like).

If the material includes depictions of works of art or other copyright protected works, the written consent for the use of the photo material shall be obtained from the artist or other copyright holders.

Should the conditions contained herewith not be observed, VisitAarhus (owner of images.visitaarhusregion.com) shall have every authority to claim breach of agreement - including a claim for damages - and following a written demand, the right of use for the images will be cancelled with immediate effect.

VisitAarhus may claim its rights at any time, and on a reasonable notice - also in cases where no breach of agreement or offence has occurred - VisitAarhus may cancel the right of use, and in such cases VisitAarhus shall not be held responsible for any claims.

VisitAarhus reserves the right to transfer any claims asserted against VisitAarhus by one or more photographers, based on non-observance of the conditions contained herewith, including violation of the copyright held by one or more photographers.

Any disputes concerning the interpretation of the terms and conditions contained herewith shall be settled in accordance with the laws of Denmark, venue being the Maritime and Commercial Court in Copenhagen.

The right of use for the material is granted on the condition that the terms and conditions outlined above are accepted.

Special terms for usning photos from Your rainbow panorama

Read more

VisitAarhus

Dansk

Vilkår for brug på billeder.visitaarhusregionen.dk

Anvendelse af materiale fra billeder.visitaarhusregionen.dk og billeder.visitaarhus.dk på følgende vilkår:

Hermed overdrages vederlagsfrit en ikke eksklusiv brugsret til materialet.

Billederne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Aarhus og Aarhusregionen som besøgsmål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske (f.eks. reklamer, brochurer, blade, aviser), i alle elektroniske og digitale medier og på Internettet.

Brugsretten til billedmaterialet fra billeder.visitaarhus.dk, billeder.visitaarhusregionen.dk og images.visitaarhusregion.com må ikke videreoverdrages til tredjemand.

Billedmaterialet må alene beskæres og bearbejdes under iagttagelse af fotografens droit moral rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 3. Fotografens navn skal som udgangspunkt altid angives i forbindelse med brug af det enkelte billede (eller i kolofonen).

I tilfælde, hvor det ikke er teknisk og æstetisk muligt eller i tilfælde, hvor det ikke er sædvanligt at angive fotografens navn, er der dog ikke forpligtelse til at angive fotografens navn.

Billedmaterialet må ikke anvendes på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt et billede anvendes på produkter, som sælges med fortjeneste for øje (bl.a. plakater, postkort, kort, spil, nøgleringe og lign.).

Såfremt billedmaterialet indeholder afbildninger af kunstværker eller andre ophavsretlige beskyttede værker, skal kunstnerens eller andre rettighedshaveres skriftlige samtykke til brug af billedmaterialet indhentes.

Såfremt nærværende vilkår ikke overholdes, kan VisitAarhus (ejer af billeder.visitaarhus.dk, billeder.visitaarhusregionen.dk, images.visitaarhusregion.com) gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende - herunder fremsætte erstatningskrav - og brugsretten til billedmaterialet vil, efter forudgående påkrav, ophøre med øjeblikkelig virkning.

VisitAarhus kan til enhver tid gøre sine rettigheder gældende og kan til enhver tid - også i tilfælde, hvor der ikke foreligger misligholdelse eller krænkelse - med rimeligt varsel tilbagekalde brugsretten, uden at der kan fremsættes krav af nogen art i forbindelse hermed over for VisitAarhus.

VisitAarhus forbeholder sig at videreføre eventuelle krav, der måtte blive rejst mod VisitAarhus af en eller flere fotografer, som følge af tilsidesættelse af nærværende vilkår, herunder krænkelse af en eller flere fotografers ophavsrettigheder.

Enhver tvist vedrørende forståelsen af nærværende vilkår skal afgøres ved anvendelse af dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Brugsretten til billedmaterialet er betinget af, at ovennævnte vilkår tiltrædes.

Særlige retningslinjer for brug af billeder fra ARoS og Your rainbow panorama

Læs mere her

VisitAarhus

Deutsch

Nutzungsbedingungen für Material von images.visitaarhusregion.com

Hiermit erteilen wir ein kostenloses, nicht-exklusives Nutzungsrecht für das Material.

Das Material darf nur in Verbindung mit der Vermarktung von Aarhus und der Region Aarhus als Reiseziel genutzt werden, inkl. der Vermarktung in allen schriftlichen Medien in Dänemark wie im Ausland (z.B. Werbematerial, Prospekte, Magazine, Zeitungen), in allen elektronischen und digitalen Medien und im Internet.

Das Nutzungsrecht für das Material von images.visitaarhusregion.com darf nicht an Dritte übertragen werden.

Das Material darf nur unter Beachtung des Urheberrechtes des Fotografen gemäß § 3 des dänischen Urheberrechtsgesetzes beschnitten und bearbeitet werden.

Als Ausgangspunkt ist bei jedem angewandten Bild (oder im Impressum) der Name des Fotografen immer anzugeben. In Fällen, wo dies technisch oder ästhetisch nicht möglich ist, oder in Fällen, wo die Angabe des Fotografennamen nicht üblich ist, entfällt diese Verpflichtung jedoch.

Das Material darf nicht in verletzender Weise oder in einem verletzenden Zusammenhang genutzt werden. Z.B. wird es als verletzend betrachtet, wenn ein Bild bei Produkten, die mit Gewinn verkauft werden, angewendet wird (u.a. Plakate, Postkarten, Karten, Spiele, Schlüsselringe u.ä.)

Falls das Material Abbildungen von Kunstwerken oder anderen urheberrechtlich geschützten Werken enthält, ist die schriftliche Genehmigung des Künstlers bzw. anderer Rechtinhaber für die Nutzung des Materials einzuholen.

Falls die vorliegenden Bedingungen nicht befolgt werden, ist VisitAarhus (Eigentümer von images.visitaarhusregion.com) in jeder Weise befugt, eine Verletzung geltend zu machen - hierunter Entschädigungsanspruch zu erheben - und das Nutzungsrecht für das Material erlischt, nach vorheriger Mahnung, mit sofortiger Wirkung.

VisitAarhus kann zu jeder Zeit seine Rechte geltend machen und mit angemessener Frist das Nutzungsrecht widerrufen - auch in Fällen, wo keine Verletzung vorliegt - und Ansprüche können in dieser Verbindung gegen VisitAarhus nicht erhoben werden.

VisitAarhus behält sich vor, eventuelle Ansprüche zu übertragen, die wegen Nichtbeachtung der vorliegenden Bedingungen, hierunter Verletzung der Urheberrechte von einem oder mehreren Fotografen, von diesen Fotografen gegen VisitAarhus erhoben werden.

Jede Streitigkeit über die Auslegung der vorliegenden Bedingungen ist nach dänischem Gesetz zu regeln, wobei das See- und Handelsgericht in Kopenhagen als Gerichtsstand zuständig ist.

Das Nutzungsrecht für das Material ist dadurch bedingt, dass die obigen Bedingungen akzeptiert werden.

Special terms for using photos from Your rainbow panorama

Weiter lesen

VisitAarhus